Barnehagepraksis for gutter skal bidra til at flere gutter velger omsorgsfag. Dette verktøyet viser hvordan barnehage og ungdomsskole kan samarbeide for å oppnå økt likestilling og utfordre tradisjonelle kjønnsroller.

Rekruttering av flere menn til barnehageyrkene er en nasjonal målsetting, som blant annet skal motvirke et kjønnsdelt arbeidsmarked og bidra til å endre stereotype oppfatninger om at kvinner er best egnet som omsorgspersoner for barn. Når gutter i ungdomsskolen blir tilbudt praksisplass i en barnehage, får barna i barnehagen flere rollemodeller, mens undsomsskoleelevene får prøvd ut hvordan hverdagen som ansatt i en barnehage fortoner seg. I verktøyet, som er utviklet i samarbeid med Kristiansand kommune, finnes både en beskrivelse av tiltaket og mye praktisk materiale. Det er også laget en film om hvordan rekrutteringsarbeidet har foregått og hvordan ungdomsskolelevene har opplevd praksis i barnehage.