Dette er et verktøy som bygger videre på "Mot & selvfølelse", og som retter seg enda mer spesifikt mot kjønn, slik begrepet "genus" understreker. Skolen i Kvinesdal har videreutviklet verktøyet til å passe for hele skoleløpet, og knytter det til andre ressurser som i større grad fokuserer på kjønn og likestilling.

Genusarbeid er å arbeide med sosialt rom og sosiale normer for gutter og jenter, og bygger på å oppdage det usynlige, men selvsagte. Målet er å skape refleksjoner og dialog blant elevene om hvordan vi gjør kjønn, og å knytte dette til hverdag, og til framtidige utdannings- og yrkesvalg.